• เปิดรับสมัครศึกษาต่อ

    วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใครที่สนใจสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสิชล หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075-367890

                  วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น อันจะเป็นสการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิชลขึ้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างกว้างขวางแก่ชุมชน และผลิตกำลังคนสายอาชีวศึกษาให้เพียงพอกับตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2537 โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพมุ่งผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศจะต้องทำการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพเป็นสำคัญ และเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่เรียนของนักเรียนผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้เรียนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ได้เปิดทำการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง อาศัยครู อาจารย์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชช่วยทำการสอนในปีแรก

ปรัชญา

   ปรัชญา ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

อัตลักษณ์

   ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์

   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุมชน หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

ข่าวสารงานพัสดุ

งบทดลองวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ข่าวสารการสมัครงาน

กิจกรรมต่างๆ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 7 ภาพ ... See MoreSee Less

3 days ago

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 30 ภาพ ... See MoreSee Less

3 days ago

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 17 ภาพ — ที่ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล Thailand

โครงการพัฒนาคุณธรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
... See MoreSee Less

5 days ago

โครงการพัฒนาคุณธรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

นาย ธาราเทพ รักธรรม ไม่เหนเลยคับ

6 days ago
Avatar

Comment on Facebook

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 18 ภาพ — ที่ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล Thailand

โครงการพัฒนาคุณธรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
... See MoreSee Less

6 days ago

โครงการพัฒนาคุณธรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

นาย ธาราเทพ รักธรรม ไม่เหนเลยคับ

6 days ago
Avatar

Comment on Facebook

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 11 ภาพ — ที่ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล Thailand

โครงการพัฒนาคุณธรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
... See MoreSee Less

1 week ago

โครงการพัฒนาคุณธรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

นาย ธาราเทพ รักธรรม ไม่เหนเลยคับ

6 days ago
Avatar

Comment on Facebook