• เปิดรับสมัครศึกษาต่อ

    วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใครที่สนใจสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสิชล หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075-367890

                  วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น อันจะเป็นสการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิชลขึ้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างกว้างขวางแก่ชุมชน และผลิตกำลังคนสายอาชีวศึกษาให้เพียงพอกับตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2537 โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพมุ่งผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศจะต้องทำการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพเป็นสำคัญ และเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่เรียนของนักเรียนผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้เรียนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ได้เปิดทำการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง อาศัยครู อาจารย์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชช่วยทำการสอนในปีแรก

ปรัชญา

   ปรัชญา ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

อัตลักษณ์

   ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์

   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุมชน หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

ข่าวสารงานพัสดุ

งบทดลองวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ข่าวสารการสมัครงาน

กิจกรรมต่างๆ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 30 ภาพ ... See MoreSee Less

1 week ago

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 30 ภาพ ... See MoreSee Less

1 week ago

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 28 ภาพ ... See MoreSee Less

1 week ago

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2561
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
เปิดภาคปกติ,ภาคสมทบ,ภาคเสาร์-อาทิตย์,วันอาทิตย์วันเดียว
... See MoreSee Less

1 month ago

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2561
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
เปิดภาคปกติ,ภาคสมทบ,ภาคเสาร์-อาทิตย์,วันอาทิตย์วันเดียว
วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 162 ภาพ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิชล
... See MoreSee Less

1 month ago

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ภูมิใจในสถานศึกษานี้มากครับ เป็นเเหล่งที่ ผลิตบุคคลากรที่สำคัญของทั้งภาครัฐเเละเอกชนต่างๆ รวมทั้งช่างเทคนิค และวิศวกร ที่ชำนาญการสู่ตลาดเเรงงานของประเทศ ช่างไฟฟ้ารุ่น5ครับ

1 month ago   ·  2
Avatar

Comment on Facebook