September 5, 2019 admin 0

เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้มีกำหนดการจัดโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวัน ศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน […]