ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

April 7, 2020 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้รับสมัคร นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 จึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563