กลุ่มไลน์ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ให้นักเรียน นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line ของกลุ่มเรียนตนเอง เพื่อพบครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา เพื่อรับข่าวสารต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

 

เข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/sichontc.ac.th/group-line64

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*