โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

January 30, 2020 admin 0

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศหยุดเรียน

October 30, 2019 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักเรียนบางส่วนต้องเข้าร่วมงานดังกล่าว วิทยาลัยเทคสิชล จึงหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน และจะดำเนินการสอนชดเชยในโอกาสต่อไป รายละเอียด

โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

October 21, 2019 admin 0

ขอเชิญ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชาส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา English for Communication ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ห้องประชุมศูนย์วิทยบริหาร

September 5, 2019 admin 0

เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้มีกำหนดการจัดโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวัน ศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน […]

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

August 28, 2019 admin 0

ขอเชิญผู้ที่สนใจประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

April 4, 2019 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา