กลุ่มไลน์ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564

May 19, 2021 admin 0

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ให้นักเรียน นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line ของกลุ่มเรียนตนเอง เพื่อพบครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา เพื่อรับข่าวสารต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564   เข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/sichontc.ac.th/group-line64    

คู่มือการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล

May 19, 2021 admin 0

นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมการสำหรับการลงทะเบียนตามคู่มือดังกล่าวนี้   คู่มือการลงทะเบียน