สำรวจรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์

นักเรียนลงรายชื่อและรายละเอียดการใช้งานเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 หลังจากการอนุมัติจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

ลิงค์ลงชื่อและรายละเอียดขอใช้บริการ https://forms.gle/D1XpTa4tRbDQmFLS9