ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจและความต้องการต่อการให้บริการช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสิชล ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจและความต้องการต่อการให้บริการช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 สิงหาคม 2564 เพื่อจะนำผลสำรวจมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้นโดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ

ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg9qX1ho2HUeU3wVQn3VnQjRFSKK8s2ZXL4eLFJ7te0YsnTQ/viewform

หรือ

shorturl.asia/4tjbm

หรือ ผ่าน QR Code