โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสายุวมัคคุเทศก์รักษ์บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสายุวมัคคุเทศก์รักษ์บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพการโรงแรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล