การจ่ายเงินนักเรียน นักศึกษา

การจ่ายเงินนักเรียน นักศึกษา ได้แก่

  • คืนเงินค่าธรรมเนียมเงินบำรุงการศึกษา
  • เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน (เฉพาะ ปวช.)
  • เงินช่วยเหลือบรรเท่าภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงแพร่ระบาดโควิค 19 (2,000 บาท)

รายละเอียด ดาวห์โหลด

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้กับครูที่ปรึกษาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564