โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล เป็นประธานในการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และปวส.1 ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด พร้อมทั้งทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดได้อย่างถูกวิธี โดยใช้วิธีการอบรมผ่าน Microsoft Teams