โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)

งานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคสิชลจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่าน Google Meet ( https://sites.google.com/sichontc.ac.th/register-incubator/ ) ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล