โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม

งานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคสิชลได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ในวันที่ 11-12 กันยายน  2564  เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล ผ่าน Google Meet ( https://sites.google.com/sichontc.ac.th/register-incubator/ )