โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานการตลาดแบบออนไลน์ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)

ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคสิชลจัดกิจกรรมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานการตลาดแบบออนไลน์ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) ในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช ผ่าน Google Meet ( https://sites.google.com/sichontc.ac.th/study-tour/ )