การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

วิทยาลัยเทคนิคสิชลกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 โดยชำระเงินที่  ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา  รายละเอียดขั้นตอนการจัดพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา / ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม , ขั้นตอนการจ่ายเงิน , ตัวอย่างเอกสารส่งครูที่ปรึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ หรือ ดาวห์โหลดเอกสารคู่มือการลงทะเบียนเรียน 2/2564

ขั้นตอนการจัดพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

ตัวอย่างเอกสารส่งครูที่ปรึกษา