ทีมงานพัฒนา

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสิชล โดยได้รับการดูแลและพัฒนาจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หากมีข้อผิดพลาดประกาศใดขออภัย ไว้ ณ ทีนี้ด้วย