ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศมูลนิธิทวีบุญยเกตุ (รายละเอียดทุน)

ดาวห์โหลด ใบสมัครทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ