ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนพัฒนานวัตกร)

เครืองเจริญโภคภัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาชนของชาติ ทางคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาประเภท ทุนนวัตกร (Young Innovator Scholarship) สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานนวัตกรรม ถึงความพร้อมด้วยคุณสมบัติผู้นำ สมบูรณ์ ในด้านความคิดและจิตสำนึกสาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนผู้มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์การศึกษา https://www.applycpscholarship.com/fund-college ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม-31 สิงหาคม 2564