ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาความชื้นและแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยใช้ระบบน้ำในโรงเรือนแบบปิด IOT ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์