มอบทุนการศึกษา “โครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งประเทศไทย (ทุนบุตรหลานชาวประมง)”

ตามที่ สมาคมชาวประมงอำเภอสิชล ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 18 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจ และช่วยเหลืองานกิจกรรมของวิทยาลัยฯ