มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุนการศึกษาปีสุดท้าย (สัญจร)”

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีโครงการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 5 คน คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน หรือประสบปัญหาระหว่างเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี และปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคสิชล จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 5 ทุน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom