มอบทุนการศึกษา “แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด และแข่งขันองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด”

วิทยาลัยเทคนิคสิชล มอบเงินทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีฐานะยากจน และช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด มอบเงินทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และการแข่งขันองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด มอบเงินทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)