วิจัยเรื่อง รูปแบบพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่สากล วิทยาลัยเทคนิคสิชล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

X7M24g.gif

ผู้วิจัย : นายมนัส ชูราศรี

ปีที่วิจัย : 2561

รูปแบบพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่สากล คลิกดาวห์โหลด